ceramicstemă naţională a Moldoveisunflower

Economie

DATE MACROECONOMICE

Economia Republicii Moldova reprezintă o economie de piaţă de tip deschis. În anul 2011, produsul intern brut a constituit în valoare nominală 82 174 mil. lei, preţuri curente de piaţă, fiind în creştere - în termeni reali - cu 6,4% faţă de anul 2010. Exportul şi importul de bunuri şi servicii s-au majorat respectiv cu 28,6% şi 19,3% faţă de anul 2010.

Rezultatele privind evoluţia economiei naţionale pe parcursul anului curent accentuează răcirea creşterii economice. Tensiunile din ţările europene în care au apărut probleme financiare au repercusiuni asupra cererii atît externe, cît şi interne pentru produsele moldoveneşti. Respectiv, este afectat exportul, care înregistrează o creştere foarte lentă. Nivelul înalt de incertitudine economică generalizată face ca agenţii economici să fie mai reticenţi în apelarea la credite bancare. Prin urmare, activitatea investiţională este destul de pasivă şi întreprinderile industriale produc mai puţin, cu efect negativ ulterior asupra serviciilor de transport şi comerţului interior. Plus la aceasta, condiţiile meteorologice extrem de nefavorabile au avut un impact negativ asupra economiei naţionale.

Produsul intern brut (PIB) a crescut neesenţial. PIB în primul semestru al anului 2012 a însumat 39,3 mild. lei, majorîndu-se faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut cu 0,8% (în preţuri comparabile). Încetinirea creşterii PIB-ului a fost condiţionată, în general, de diminuarea cererii externe la bunurile fabricate în Moldova şi slăbirea celei interne din contul consumului final. Cea mai semnificativă influenţă asupra creşterii PIB au avut valoarea adăugată brută (VAB) creată în comerţul interior (+0,6 p.p.), în alte activităţi de servicii (+0,4 p.p.) şi în industrie (+0,2 p.p.). Totodată, gradul de influenţă a VAB creată în  agricultură asupra PIB a fost negativ cu 0,4 p.p.

Preţurile de consum cresc în continuare, însă cu un ritm mai lent. În august 2012 preţurile de consum au crescut cu 1,5% faţă de decembrie 2011, comparativ cu 4,8% în perioada similară a anului 2011. Creşterea preţurilor a fost condiţionată, în general, de condiţiile climaterice nefavorabile, precum şi majorarea tarifelor la serviciile comunal-locative (apeduct şi canalizare şi energie electrică).În anul 2011, salariul mediu lunar nominal al unui angajat a constituit 3 193,9 lei (195 Euro).

Leul moldovenesc s-a depreciat. De la începutul anului cursul de schimb al monedei naţionale a marcat o depreciere cu 6,5% în termeni nominali faţă de dolarul SUA şi cu 3,9% faţă de Euro. Principalii factori care au determinat modificarea cursului de schimb au fost intrările valutare de peste hotarele ţării şi fluctuaţiile cursului dolarului SUA faţă de alte valute pe pieţele valutare internaţionale, determinate, în mare măsură, de problemele economice legate de creşterea şi deservirea datoriei externe în Statele Unite ale Americii şi unele ţări ale zonei Euro. Stocul activelor valutare de rezervă ale Băncii Naţionale a Moldovei la 30.08.2012 a atins o valoare maximă de 2231,6 mil. dolari, majorîndu-se cu 10,5% faţă de nivelul înregistrat la 26.08.2011 şi 13,6% faţă de nivelul înregistrat la sfîrşitul anului 2011.

Activitatea de creditare este lentă. Masa monetară M3 la sfîrşitul lunii august 2012 a constituit circa 46,1 mild. lei şi s-a majorat cu 14,2% comparativ cu sfîrşitul lunii august a anului trecut. Situaţia pe piaţa monetară se caracterizează printr-un ritm de creştere moderat a banilor în circulaţie şi a depozitelor. Totodată, înrăutăţirea situaţiei economice externe şi interne, precum şi nivelul înalt de incertitudine determină pe de o parte băncile să fie mai precaute la acordarea creditelor şi, pe de altă parte, agenţii economici să-şi reducă cererea pentru credite.

Finanţele publice dau semne de stabilizare. În ianuarie-august 2012 la bugetul public naţional au fost acumulate venituri în sumă de circa 20,9 mild. lei, în creştere cu 14,5% faţă de perioada similară a anului 2011 şi 98,6% faţă de volumul prevăzut pentru această perioadă. Aproape la toate componentele se atestă o uşoară accelerare a creşterii. S-au efectuat cheltuieli în sumă de 22,15 mild. lei, fiind în creştere cu 9,8%, respectiv, şi 87,7% faţă de suma prevăzută. Astfel, deficitul bugetar la sfîrşitul lunii august 2012 a constituit 1219,6 mil. lei, fiind cu 681 mil. lei sub nivelul celui înregistrat la aceeaşi dată a anului 2011.

Situaţia privind datoria de stat este relativ stabilă. Suma totală a datoriei de stat (internă şi externă), administrată de Guvern, la sfîrşitul lunii august 2012 a constituit 20,3 mild. lei, în creştere cu 8,3% faţă de sfîrşitul lunii august 2011. Datoria de stat internă s-a majorat cu 10,6%. Totodată, s-a înregistrat o diminuare cu 2,4% a datoriei de stat externe. Această diminuare a fost determinată, în mare parte, de faptul că pe parcursul a 8 luni rambursările de împrumuturi externe au depăşit intrările. Însă, exprimată în lei, datoria de stat externă a marcat o creştere cu 7,3%, din cauza deprecierii monedei naţionale faţă de dolarul SUA.

Exporturile şi importurile au înregistrat o creştere modestă. Evoluţia comerţului exterior în ianuarie-iulie 2012 a fost influenţată de situaţia creată pe plan extern, în special în ţările care sînt principali parteneri comerciali ai Republicii Moldova. Pe plan intern se menţine dominarea în continuare a produselor necesare pentru funcţionarea economiei, precum şi celor destinate consumului populaţiei. În ianuarie-iulie 2012 exporturile s-au majorat cu 2,4% şi importurile - cu 3,2%. Soldul negativ al balanţei comerciale a constituit 1672,5 mil. dolari SUA, cu 59,9 mil. dolari mai mare faţă de cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2011. Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-iulie 2012 a constituit 41,9%, faţă de 42,2% înregistrat în ianuarie-iulie 2011. 

Sectorul industrial a înregistrat o uşoară creştere. Volumul producţiei fabricate de întreprinderile industriale de toate formele de proprietate în ianuarie-iulie 2012 a înregistrat o creştere nesemnificativă de 0,2% (în preţuri comparabile) faţă de ianuarie-iulie 2011. Aceasta a fost influenţată de micşorarea volumului producţiei şi distribuţiei de energie electrică şi termică - cu 4,4%. Totodată, s-a înregistrat o creştere uşoară a volumului producţiei industriei prelucrătoare şi volumul producţiei industriei extractive. În luna iulie volumul producţiei industriale a crescut cu 1,2% faţă de luna respectivă a anului trecut. Cea mai mare scădere a fost înregistrată în luna martie - 4%, în timp ce în luna mai volumul producţiei industriale s-a majorat cu 10,6%.

Rezultatele sectorului agricol au fost negative. Producţia agricolă în semestrul I 2012 a constituit în preţuri curente 3,7 mild. lei, fiind mai mică cu 2,1% (în preţuri comparabile) faţă de perioada respectivă a anului trecut. Micşorarea producţiei agricole a fost determinată de descreşterea producţiei vegetale cu 15,4%. Producţiei animaliere i-a revenit 80,5% din total producţia agricolă şi a înregistrat o creştere de doar 0,6%.

Activitatea investiţională este pasivă. În ianuarie-iunie 2012 volumul investiţiilor în active materiale pe termen lung a însumat circa 5 mild. lei (în preţuri curente), cu o scădere de 0,6% (în preţuri comparabile) faţă de perioada similară a anului 2011 (în trimestrul I curent scăderea a fost de 4,6%).

Volumul serviciilor de transport a fost în scădere. Întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 5,8 mil. tone de mărfuri în ianuarie-august 2012 sau cu 2,9% mai puţin faţă de volumul transportat în ianuarie-august 2011, în timp ce în trimestrul I 2012 scăderea a fost de 28,9%. Cauzele principale care au contribuit la această diminuare sînt reducerea volumului de mărfuri transportate prin tranzit, reducerea exportului de seminţe şi fructe oleaginoase, cerealelor, metalelor, precum şi stagnarea lucrărilor de construcţie. Totodată, este de menţionat că  volumul mărfurilor transportate cu transportul auto a  înregistrat o creştere  de 10,2% comparativ cu perioada  respectivă a anului 2011.

Volumul comerţului cu amănuntul şi al serviciilor de piaţă prestate populaţiei a crescut moderat. Volumul cifrei de afaceri în comerţul cu amănuntul s-a majorat cu 1,4% (în preţuri comparabile) faţă de ianuarie-iulie 2011, iar volumul cifrei de afaceri în servicii de piaţă prestate populaţiei - cu 4,7%.

Situaţia din sfera socială se ameliorează. Cîştigul salarial mediu lunar brut al unui lucrător din economia naţională în luna iulie 2012 a constituit 3574,9 lei şi s-a majorat cu 9,6% faţă de luna iulie 2011 în termeni nominali, iar în termeni reali - cu 5,4%. La oficiile forţei de muncă în ianuarie-august 2012 au fost înregistraţi circa 33,2 mii şomeri, cu 27,0% mai puţin decît numărul acestora înregistraţi în perioada similară a anului trecut. Mărimea minimului de existenţă în trimestrul II 2012 a constituit în medie pe o persoană 1455,1 lei, fiind în descreştere faţă de trimestrul II 2011 cu 3,2%. Veniturile disponibile lunare ale populaţiei în trimestrul II 2012 au constituit în medie pe o persoană 1523,1 lei, fiind în creştere faţă de trimestrul II 2011 cu 6,0% în termeni nominali şi cu 1,9% în termeni reali.